Handleiding Jeugdschutters

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Fase 1: Beginnersniveau
 3. Fase 2: 12 meter schutter
 4. Fase 3: 18 meter schutter
 5. Fase 4: Wedstrijdschutter
 6. Gedragregels voor schutters
 7. Regels voor de overstap van 12 naar 18 meter
 8. Overstap van 18 meter naar wedstrijdschutter
 9. Gedragsregels op wedstrijden
 10. Overgaan tot aanschaf eigen materiaal
 11. Trainingen
 12. Bronnen

Inleiding:

Wanneer een kandidaat schutter zich voor het eerst aanbied zal men vanuit de club de volgende procedure volgen:
Eerste en vooral zal er een gesprek plaats vinden met de kandidaat en de ouders dit nog voor dat er geschoten wordt.
Dit om te polsen naar de motivatie van de kandidaat en de steun van de ouders.
Ook zullen we van de gelegenheid gebruik maken om de ouders op de hoogte brengen dat het hier om een goed gestructureerde werking gaat waar leefregels aan verbonden zijn en dat het zeker geen kinderopvang is.
Op de tweede plaats willen wij als club de ouders op het hart drukken dat het hier om een echte sportdiscipline gaat.
Door de handleiding die hier is opgesteld zal men ook zien dat hier echt wordt gewerkt rond techniek, discipline en veiligheid.
Ook willen wij de ouders geruststellen dat hun kind minder kans hebben op kwetsuren heeft dan de meeste andere populaire sporten zoals voetbal, ondanks dat ze een wapen hanteren.
Indien de kandidaat schutter en de ouders akkoord zijn zullen we overgaan naar fase 1 de beginnerscursus.

terug naar inhoudstafel

Fase 1: Beginnersniveau

De aspirant-schutter krijgt de grondbeginselen van het boogschieten mee van een gediplomeerde trainer, tegelijkertijd zal men ook de gedragsregels voorgeschoteld krijgen voor een beginnend schutter. Hiervoor zijn vier lessen voorzien , waarbij de club voor alles zorgt, lesgever materiaal en de nodige verzekering.
Na deze lessen zullen de aspirant-schutter moet beslissen of boogschieten iets voor hem is.
Zo ja dan zal de schutter lid moeten worden, zodat hij verzekerd is en mee kan doen aan .

Het aanleren van de vaardigheden zal in verschillende stappen gebeuren.
De grondbeginselen zullen geleerd worden op 6 meter afstand.
Als dit onder de knie is doorlopen ze onderstaand programma.

terug naar inhoudstafel

Fase 2: 12 meter schutter

Hier wordt vooral gewerkt aan het plezier van het boogschieten.
Volgende zaken komen hier aan bod: eerst en vooral op een veilige en plezante manier omgaan met materiaal en clubgenoten, in één woord “teambuilding”. Heel dit proces zal plaatsvinden op de 12 meter afstand.
De mogelijkheid bestaat om enkele jeugdwedstrijden mee te schieten dit in samenspraak met de trainer.
Door een proef af te leggen en hierin te slagen kan men overgaan naar een volgende fase.
Hoe deze test verloopt, leest u verder in dit document onder het onderwerp “regels overstap van twaalf naar achttien meter”. Het is vooral in deze fase dat de schutter aan eigen materiaal begint te denken.
Uiteraard kan de club jullie begeleiden met de aankoop van eigen materiaal (dit om prijsbewust te investeren in kwaliteit).

terug naar inhoudstafel

Fase 3: 18 meter schutter

In deze fase zal men de vaardigheden leren om deze afstand te overbruggen.
Tweede punt in deze fase is om, op een speelse manier, een wedstrijd te leren schieten zonder de veiligheid uit het oog te verliezen.
Met doeltreffende technieken leert men omgaan met verschillende wedstrijdtechnieken.
Alles wat met wedstrijd te maken heeft, zoals wedstrijdreglement en wedstrijdgedrag, zal hier aan bod komen.
Maandelijks is er de mogelijkheid om te bewijzen, via een vaardigheidsproef, dat men klaar is voor de 4de en laatste fase.
Hoe dit gebeurt, lees je verder in deze handleiding onder de noemer “overstap van 18 meter naar wedstrijdschutter” .

terug naar inhoudstafel

Fase 4: Wedstrijdschutter

Hier zal men dieper ingaan op het mentale aspect, afgestemd op de vaardigheden en het niveau van iedere schutter.
Verdere verfijning aangaande materiaal, techniek,... zullen hier worden behandeld.
Vooral hoe we met onszelf moeten omgaan op wedstrijden is een groot aandachtspunt want onder de factor stress zijn ook de beste schutters al wel eens bezweken.

Op dit moment zal de schutter ook een keuze moeten maken. Gaat hij de sport beoefenen op een meer recreatieve manier of kiest hij voor de uitdaging van de competitie. Binnen deze keuze zijn er uiteraard nog gradaties en sluit de ene keuze de andere niet uit.
Los van de voorkeur van de schutter is er een aangepaste begeleiding. Indien de ambities van de schutter die van de club overstijgt is er de mogelijkheid om op provinciaal en/of nationaal niveau verder te ontwikkelen.

terug naar inhoudstafel

Gedragregels voor schutters

Wanneer een schutter voor het eerst aan de lijn komt, is het vanzelfsprekend dat men een aantal gedragsregels in acht neemt.
Wanneer men aan de schietlijn staat, zowel op training, thuis, in de club als op wedstrijden, zal men volgende regels spontaan moeten uitvoeren:

 1. Aan de schietlijn sta je altijd met het aangezicht richting doel.
 2. De pijlen zitten altijd in een pijlen-koker of pijlen-tas vooraleer men aan de schietlijn staat.
 3. Steek nooit een pijl op je boog als je niet aan de schietlijn staat.
 4. Steek nooit een pijl op je boog als er nog iemand zich voor de schietlijn bevindt.
 5. Richt een geladen boog steeds naar het doel.
 6. Hou voldoende afstand tussen de schutters aan de schietlijn zodat iedereen ruimte genoeg heeft, 80cm is hier de norm.
 7. Blijf aan de lijn steeds rustig, je hebt immers een wapen vast.
 8. Controleer na elk schot uw pijlen of ze niet beschadigd zijn. Vraag aan uw trainer waarop je moet letten.
 9. Aanvaard steeds de instructies van uw trainer.
 10. Ga nooit te kort achter de schutters staan als ze nog aan het schieten zijn. Respecteer hier de veilige afstand zodat ze veilig het schot kunnen uitvoeren en indien nodig de trainer makkelijk tot zijn leerling kan komen. De veilige afstand bedraagt minimaal 2meter achter de schutter.
 11. Ga nooit voor de schietlijn zolang en nog iemand met een boog aan de lijn staat.
 12. Niet lopen in de buurt van de doelen
 13. Schep niet op tegen elkaar maar moedig aan!!

Als je TWIJFELT over iets GA DAN STEEDS TEN RADE BIJ UW TRAINER.

Als men met deze regels spontaan omgaat, laat men zich sportief opmerken.

terug naar inhoudstafel

Regels voor de overstap van 12 naar 18 meter

Schutters welke de overstap van de twaalf meter naar de achttien meter willen maken, zullen aan een aantal criteria moeten voldoen. Ook deze zijn niet zomaar lukraak opgesteld. Een schutter moet net zoals in de school aan een aantal stappen voldoen om naar een hoger niveau door te gaan. Het is namelijk van het allergrootste belang dat men de leerfase waar een boogschutter door moet, deze ook bewust beleeft. Een aantal punten is al aan de kaak gesteld wanneer men zich voor het eerst aanmeldt in de club.

De trainer die deze groep leidt zal in samenspraak met de andere begeleiders de schutters selecteren welke in aanmerking komen voor een proef.
De proef die hier wordt afgelegd is vrij simpel en bestaat uit een praktische en een theoretische proef:

 1. Over dertig schot op twaalf meter het minimum behalen van 7.5 op 10, dit komt overeen met een score van 225 punten op 300.
 2. 70% behalen op de notitie die ze moeten afleggen van “de gedrag regels voor een beginnend schutter”.

Als men aan deze twee onderwerpen voldoet zal men kunnen overgaan naar de 18 meter.

Wanneer zal een proef worden afgelegd?

De schutter die mag deelnemen aan deze proef, zal één week op voorhand verwittigd worden.
Er zal altijd eerst het schriftelijk gedeelte worden afgelegd vooraleer men overgaat naar de schietproef.
Men zal ook altijd de beide proeven afleggen en bij uitzondering zijn deliberaties mogelijk.
Wanneer een schutter zakt dan kan hij ten vroegste twee maanden later terug deelnemen aan deze proef.

Bij het slagen in deze proef zal ook de Diploma die hieraan verbonden is worden overhandigd.

terug naar inhoudstafel

Overstap van 18 meter naar wedstrijdschutter

 1. Men zal aan minimaal 70% van de trainingen in deze fase moeten deelnemen om in aanmerking te komen.
 2. Een nieuwe periode biedt zich aan na elke proef op de 18 meter.
 3. Men zal een eerste theoretische proef moeten afleggen waarin hun kennis wordt getest op wedstrijd gedrag en de meest noodzakelijke reglementen omtrent de veiligheid op het wedstrijd terrein. De score die men hier dient te behalen is eveneens 70%.
 4. De tweede test bestaan uit het schieten van dertig schot op achttien meter in wedstrijd verband. Wederom moet men op dertig schot het gemiddelde behalen van 7.5 of 225 punten op 300, dit op het 60 cm blazoen.

Wanneer men hierin slaagt dan krijgt men de diploma van achttien meter.
Wanneer kan men deelnemen aan deze test?

 • Door uitnodiging van de trainer kan men deelnemen aan de test. De schutters zullen tijdig worden gewaarschuwd.
 • De test zal maximaal 4 keer per jaar plaats vinden. In het begin van een werkjaar zal door de trainers een examen kalender worden samengesteld.
 • De trainers van de club beslissen samen wie er aan de test kan deelnemen.

Na een positieve test kan de schutter naar de 25 meter en andere vormen van boogschieten. Men kan vanaf nu deelnemen aan wedstrijden op het niveau waar men zich bevindt. Ook hier zal men blijvend worden begeleid.

terug naar inhoudstafel

Gedragsregels op wedstrijden

Wanneer we naar de wedstrijden toe gaan spreekt het voor zich dat we ons aan de regels houden.
We gaan als club weg, dan zullen we ons ook als een club gedragen, dus dragen we ook onze clubkledij.
Maar er is meer, we komen op een wedstrijd en er zijn nog meerdere schutters uit andere clubs. We zullen daarom ons ook altijd sportief opstellen naar andere toe, ook al zijn onze tegenstrevers, onze uitdagingen.
We zullen sneller van onze tegenstrevers winnen wanneer we ze aanvaarden en ons te vriend houden.
Zijn er toch wedstrijden waar iemand alleen is van onze club zullen deze regels nog van tel blijven. Dus sportief zijn is voor onze schutters een gouden regel.

Maar buiten deze regels zijn er nog tal van andere regels welke in acht moeten worden genomen. Zo zijn er de wedstrijd reglementen van FITA, EMEAU, de Belgische liga, de Vlaamse liga, de provinciale, de regionale enz.…. Deze zijn te groot om allemaal op te sommen, zij zullen u wel worden medegedeeld wanneer het zover is. Anders zijn de gedragsregels waaraan de schutter zelf aan dient te houden.

Met de volgende bijkomende regels dient men in het vervolg ook rekening te houden voor de veiligheid te garanderen op wedstrijden en trainingen :

 1. Stel u steeds sportief op.
 2. We hebben steeds respect voor ons materiaal.
 3. We geven andere schutters aan de lijn steeds de ruimte waarop men recht heeft. Blijf steeds op de voor U voorziene ruimte.
 4. Trek steeds uw boog vlak aan zodat u in uitgetrokken positie het doel in uw vizier heeft.
 5. Gedraag je zowel tijdens als na de wedstrijd als waardig sporter.
 6. Heb respect voor het materiaal van anderen.
 7. Respecteer de wedstrijd organisators, wedstrijdleider en scheidsrechters.
 8. Bij punten beoordeling gun je een ander wat je zelf wilt hebben.
 9. Zorg ervoor dat u nooit een schutter hindert aan de lijn, bespreek en kom overeen.
 10. Verdraag uw verlies, anders win je nooit.

terug naar inhoudstafel

Overgaan tot aanschaf eigen materiaal

Waarom men best overgaat naar eigen materiaal:

Je zou wel kunnen denken of zeggen in de club hebben ze toch training materialen genoeg, ik hoef er geen te kopen!! Klopt, er zijn heel wat materialen aanwezig in de club, dit zijn echter bogen die voldoende geschikt zijn om de basisprincipes en technieken aan te leren. Door dat de pijl en boog voor iedereen zo verschillend zijn in conformiteit is het onmogelijk om als club alle schutters te voorzien van materiaal.

Het groot voordeel van eigen pijl en boog is dat het materieel dan volledig kan afgesteld worden naar de schutter waarbij het hoort. Een schutter die zijn eigen materiaal heeft zal ook meer gemotiveerd zijn om de sport te blijven beoefenen.

Andere accessoires zoals ankertab, armbeschermer, vinger-sling, borstbeschermer, pijlentas enz. zijn niet zozeer van belang bij de techniek , maar toch zeer persoonlijk aangemeten en daarom net zo belangrijk als de rest van materiaal om dit op termijn in eigen bezit te hebben.

Hoe gaan we best te werk bij het aankopen van eigen materiaal?

Het belangrijkste is dat je het juiste materiaal koopt voor de juiste prijs! Je zal je terecht verschillende vragen stellen als men wil overgaan naar eigen materiaal. We proberen jullie hierover in deze map al een aantal vragen duidelijk te maken.

Als een schutter na een aantal trainingen voldoende ideeën heeft opgedaan dat deze sport zijn juiste keuze is, is het aan te raden om de motivatie nog meer op te drijven, over te gaan naar een aankoop van…. Dit wordt regelmatig met de club trainer en de ouders geëvalueerd om te bepalen wanneer deze stap kan genomen worden.

Wat moet ik zoal aankopen als het zover is?

Om te beginnen, een boog die op jou maat is gemaakt met de daarbij onmiddellijke toebehoren. Deze zijn een button (drukpunt), vizier van een degelijke kwaliteit ( dit omdat het dikwijls wordt verzet, er zijn zeer goedkope vizieren in de handel voor de beginnende schutter maar die eigenlijk niet voldoen en daarom soms meer ergernis dan voldoening bezorgen), pijlen, ankertab, vingerling en degelijk opberg materiaal. Deze items zijn al zeer belangrijk om van eerst af aan, aan te kopen. Andere toe behoren kunnen hetzij onmiddellijk bij aangekocht worden of wanneer de tijd hiervoor rijp is.

De niet dringende maar toch nuttige aankopen zijn stabilisatie, borstbeschermer, pijlentas, reserve pijlen, nodige reparatie materialen, verrekijker enz.….

Ik ga naar een winkel, waar moet ik zoal op letten als ik over ga tot de aankoop van eigen materiaal?

Wanneer het zover is spreek dan af met een clubtrainer om U te laten begeleiden, men zal dan in de winkel sneller geneigd zijn om met degelijke, betaalbare spullen voor de dag te komen omdat deze trainers meestal ook in de winkels gekend zijn. Vooraleer je overgaat tot aankoop, spreek met de trainers regelmatig over materialen zodat u minder een leek bent op dit vlak en ook meer op de hoogte bent waarom wat wordt gekocht. Dit komt ook beter over bij de verkoper. Door je te laten begeleiden door ons zal de verhouding prijs kwaliteit beter tot zijn nut komen en ga je naar huis toe met een gevoel dat het materiaal goed is wat men heeft aangekocht.

Ga voor materialen ook zoveel mogelijk naar dezelfde winkel. De winkelier gaat u op termijn beter leren kennen en zal u dan ook efficiënter kunnen begeleiden in uw aankopen waardoor de juiste kwaliteit nog beter zal aangemeten kunnen worden, vooral wanneer iemand naar hoger niveau zal presteren.

WEET, DE CLUBTRAINERS BEZITTEN MEER INFORMATIE DAN TECHNIEK ALLEEN. ZIJ KUNNEN U OP VERSCHILLENDE VLAKKEN OVER BOOGSCHIETEN TE WOORD STAAN.

terug naar inhoudstafel

Trainingen

Tweemaal op het jaar zal er digitaal een training en wedstrijd kalender worden gepubliceerd via de nieuwsbrief deze zal ook op de website worden gezet. Hierop zal de indeling van de trainingen duidelijk worden weergegeven.
Deze trainingen worden geleid door de clubtrainers.
Deze trainers zijn:

 • Jos Van Hooydonck
 • Janssens Karel
 • Frederic Simons (sportleider)

Zij zullen jullie met hun kennis bijstaan om jullie op te leiden naar een waardig wedstrijdschutter met een eigen visie. Na een bepaalde tijd zal er jullie gevraagd worden wat je precies wilt binnen de sport. Aan de hand van deze visie zal de training aangepast worden. Een aantal keren per jaar zullen er ook andere activiteiten met jullie worden georganiseerd, zoals bv een teambuilding dag of een workshop materiaal beheer. Deze zullen jullie ook tijdig worden bekend gemaakt via de digitale nieuwsbrief van onze club.
Vanuit deze trainingen heeft men verschillende mogelijkheden waarin je als schutter kan vertoeven.
Afhankelijk van de vraag van de schutter kan men doorgaan als recreant schutter en kan men het type wedstrijden aangeboden krijgen naar dit niveau. Gaat men verder als wedstrijd schutter dan zijn er verschillende stappen te ondernemen op de ladder naar de top. Zo kan men via een gestructureerd kanaal doorgroeien via club niveau naar provinciaal om dan verder te gaan naar HBL niveau naar uiteindelijk BAT.
Ten allen tijden zal er vanuit de club, op welk niveau men zich ook bevindt, ondersteuning worden geboden in de vorm die men daar op dat moment nodig acht.

Op deze trainingen zullen ook verschillende gegevens van de schutters worden verzameld in een soort van schutters logboek. Deze informatie kan hen later makkelijke verder brengen indien men voor een hoger niveau kiest.

Onderwerpen als inzet en attitude zullen eveneens worden opgenomen op de trainingen daar we meermaals met verschillende schutters samen zullen trainen en het hier om een echte sport discipline gaat en geen kinderopvang.

terug naar inhoudstafel

Bronnen

Niets in deze handleiding is nieuw, het zijn artikels en wetenswaardigheden die al lang voor onze tijd geschreven zijn.
Samen zijn we op sites en in boeken gaan snuffelen naar onderwerpen die ons belangrijk leken. Hieruit is deze bundel ontstaan.
Het is ons tevens niet altijd duidelijk geweest de herkomst van deze schriften te achterhalen.
Een aantal zaken komen uit de cursus initiator en trainer B boogschieten.

terug naar inhoudstafel